Brandweer Berkel-Enschot
26 September 2009

Vaardigheidsdag Verslag

  VAARDIGHEIDSDAG 2009 BMWB ZUID – OOST

Algemene beschouwing + Brandweer Tilburg / Post Berkel-Enschot
ensceneert meest leerzame – en realistisch opgezette object;

HV-object“de Hefbrug”

Zaterdag 26 september 2009 was het dan weer zover, Vaardigheidsdag BMWB Zuid cluster Oost. Een Vaardigheidsdag is een dag waarop alle deelnemende brandweerteams een oefening uitzetten en met één eenheid alle andere oefeningen afwerken. De doelstelling is om manschappen en bevelvoerders zo realistisch mogelijk te oefenen, door ze te confronteren met (waargebeurde) incidenten. Doordat de teams voor elkaar oefeningen uitzetten, worden ervaringen uitgewisseld en het niveau van de deelnemende teams naar een hoger plan getrokken. Aan deze dag werd deelgenomen door de Posten / Teams van Diesen, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Moergestel, Riel, Goirle, Udenhout en Berkel-Enschot. Iedere ploeg wordt tijdens de oefening beoordeeld op zijn inzet en inventiviteit. De beoordeling wordt uitgevoerd door leden van het team dat de oefening heeft geënsceneerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de oefenkaarten (uit de Leidraad

Oefenen) en een waarnemingsformulier. De concrete oefendoelen worden voorafgaand aan de oefening bekend gemaakt en na de oefening vindt een evaluatie plaats, waarbij deze doelen centraal staan. Het optreden van de eenheid wordt gewaardeerd met een heel punt van 0 tot 10 , nadrukkelijk dus géén plaatscijfer. Het punt dient te worden ingevuld op de beoordelingslijst. Deze lijst dient voor de slotbijeenkomst te worden ingeleverd bij de coördinator van de vaardigheidsdag. Tijdens de dag worden geen punten bekend gemaakt aan deelnemers of omstanders. Dit om een gezonde - en sportieve spanning erin te houden.

 

Tijdens de gezellige slotbijeenkomst, dit jaar gehouden in de Brandweer Post Moergestel, werd door (Cluster) Cdt. Sasbout Korting aangehaald, alvorens over te gaan tot de “prijsuitreiking”, dat het een zéér geslaagde dag was geweest. Op alle fronten volgens hem. Het getoonde enthousiasme en de gemotiveerdheid van de deelnemers. Het uitermate zonnige weer, maar ook de ensceneringen welke van een hoog realistisch nivo en goed verzorgd waren. De onderlinge afwisseling tussen Brand – resp. Hulpverlening objecten.

Hij gaf hiervoor dan ook een compliment aan de organisatie van deze dag. Dit zijn concreet te benoemen de objectleiders van elk deelnemend team met als algemeen organisator de heer Bas Kivits. Hierna kwam dan het verlossende woord op de vraag wie behoort er tot de eerste drie best spelende teams van deze dag? Benoemd werden op alfabetische volgorde, en zeker niet zijnde een plaats bepaling van één t/m drie, de Posten / Teams van resp. Diesen, Goirle en Berkel-Enschot.

 

Voor de Brandweer Tilburg / Post Berkel-Enschot bleef het niet bij alléén bij deze mooie vermelding. Nee, zij verkregen ook nog een eervolle vermelding voor het ensceneren van het meest leerzame object in dit geval: HV-object genaamd “de Hefbrug”.

De objectleider, Posthoofd Berkel-Enschot, de heer Ing. A. Hendriks (Dré) mocht hiervoor dan ook de wisselbokaal in ontvangst nemen, waarvoor hij zijn dank uitsprak naar de collega’s in groten getale aanwezig. Een kroon op het werk qua voorbereiding en uitvoering.

Eentje om “trots”op te mogen zijn!

 

Overigens is dit voor de Post Berkel-Enschot zéker niet de eerste keer dat zij deze prijs als leerzaamste object in de wacht slepen. Nee, het begint steeds meer te lijken op een traditie om te prolongeren. Om je geheugen in deze eens wat op te frissen moet je maar eens terug denken aan o.a. het HV-object “tussen Wal en Schip”uit 2006” plaats van handeling bij de Gebroeders Versteijnen op Industrieterrein Loven, HV object “de Puinhoop” (o.a. het werken op hoogte) geënsceneerd bij G.W.W. / J. van Casteren aan de Centaurusweg 35 te Tilburg, en dan nu in 2009 HV object “de Hefbrug”. PS: In 2008 jammer genoeg door overmacht verstek moeten laten gaan wegens personele capaciteit. Dit i.v.m. een gelijktijdig vallende herfstvakantie. De spelende ploegen verwachten als van zelf weer ieder jaar een uniek object te mogen bespelen in Berkel-Enschot en zien hier dan ook reikhalzend naar uit.

En dat is dan weer de bekende stimulans om enthousiast door te blijven gaan.

Hulpverleningsobject “de Hefbrug” kende als oefendoelen:

 

  • het redden met hydraulisch redgereedschap
  • het stabiliseren

Het Hulpverleningsobject was dit jaar geënsceneerd bij Straatmakerbedrijf Broeren gevestigd aan de Watermanstraat 9 te Tilburg / Industrie terrein het Loven. Deze heeft na goed onderling overleg zijn bedrijf hiervoor belangeloos ter beschikking gesteld.

De spelende teams / ploegen werden opgevangen dan wel begeleid naar de uitgangsstelling aan de Centaurusweg te Tilburg. Dit daar het aanrijden vanaf de Brandweer Post Berkel-Enschot naar het object anders veel te veel tijd in beslag zou nemen van de beschikbare speeltijd. Op de UGS werden de ploegleden welkom geheten door de objectleider Dré Hendriks.

Het was ook hier dat allereerst de namen werden genoteerd van de spelende brandweerleden. Dit om het mogelijk te maken, om de aan de oefening gerelateerde oefenkaarten van bevelvoerende resp. manschappen conform de Leidraad oefenen, naderhand de kunnen laten registreren binnen hun eigen korpsadministratie.

Verder nam Dré met de ploegleden door de specifieke oefendoelen, het begrip “no play – no play” in geval van een zich echt voordoende onvoorziene probleemsituatie met personeel of anders, het van toepassing zijnde verbindingsnetwerk, de aanrijdroute enz., en tot slot wenste hij een ieder héél véél succes toe bij het bespelen van het HV-object “de Hefbrug”.

 

Tijdens het aanrijden van uit de UGS naar het object bevroeg de bevelvoerder de GMK/BKE/Dré het zgn.“hemd van zijn lijf”. Dit om toch maar zoveel als mogelijk een beeld te kunnen vormen waarop zij repressief afstevende. Eenmaal aangekomen troffen zij aan een hefbrug met hierop aanwezig een personenauto (ontdaan van de voorwielen), omgevallen stalen as steunen, een lekkende kan onbekende vloeistof, een luid klinkende radio in de werkplaats, en tot slot nog twee slachtoffers op een totaal vloeroppervlak van circa 32 m²

Een goed te overzien geheel dus, maar zeker wel relatief klein te benoemen om hier met een TAS bezetting een gecoördineerde bevrijding op los te laten. Er werd dan ook veel gevraagd van bevelvoerder en manschappen! Temeer omdat er ook nog eens ambulance personeel bij kwam ter ondersteuning HV-inzet. De beschikbare werk ruimte was dan ook vaak te klein.

De hefbrug had het qua functioneren tijdens het sleutelen aan de personenauto volledig en daadwerkelijk begeven. Dit na een levensduur van 34 jaar, en de laatste 3 jaren ook zéker niet meer ARBO technisch jaarlijks te zijn gecontroleerd. Een oud beestje dus, maar wel één welke je nog vaak tegen kunt komen bij menig particulier of “beun de haas”. De hefbrug was vanaf werkhoogte spontaan met één klap naar beneden gezakt en had gelijktijdig de twee sleutelende automonteurs in zijn vlucht mee genomen. De eerste automonteur lag aan de bestuurderszijde van de auto, weggeslagen door de klap, met zijn boven benen geklemd onder de linker rijplaat van de hefbrug en de betonnen garage vloer. Als of dit voor hem al niet genoeg was zat hij ook nog eens bekneld met zijn linkerarm (ter hoogte pols) tussen wederom de linker rijplaat van de hefbrug en de remschijf (linker wielophanging). Het tweede slachtoffer, welke aan het werk was geweest op sta hoogte aan de rechterkant stuurinrichting van de auto, was door het onverwacht wegzakken van de hefbrug klem komen zitten met zijn hoofd / nek tussen het rechter autospatbord resp. wielophanging, en met zijn voeten (schoenen met stalen neuzen) klem komen zitten onder de rechterzijde van de hefbrug. Een sterk gebogen rug als gevolg. Een houding welke je niet lang als persoon kan volhouden zeker niet wanneer je ernstig beperkt wordt in je bewegingsvrijheid. De door de bevelvoerder bevraagde GG-GD, politie, bedrijfsleider, arbeidsinspectie enz. kwamen op afroep alle ter plaatse afhankelijk van het verloop van de inzet.

Een inzet waarbij gedacht moest worden aan een dubbel opgezette stabilisatie van het object (betonnen garage vloer – rijplaat hefbrug / rijplaat hefbrug – auto), resp. een tweetraps redding middels inzet hydraulisch redgereedschap (auto in zijn geheel aan voorzijde gelijktijdig omhoog / beide personen kwamen dan los van beknelling (resp. onderarm en hoofd/nek). Hierna moest de brandweer de hefbrug enigszins lichten t.o.v. de betonnen garage vloer om de beknelling onderbenen resp. voeten weg te kunnen nemen. Gelet op de speeltijd was het hierna vaak einde oefening, kon er worden ingepakt en werd er direct aansluitend o.l.v. de objectleider ( Dré) een nabespreking gehouden. Hierbij werden wederom de oefendoelen naar voren gehaald en verkreeg de bevelvoerder maar zeker ook de overige manschappen evenals de beoordelaars van de Post B-E de gelegenheid hun visie op het geheel kenbaar te maken. Het e.e.a. verliep steeds in goede harmonie en naar ieders tevredenheid.

Hierna reikte de objectleider aan de bevelvoerder uit een verzamelmap met hierin o.a. opgenomen de intekenlijst deelnemers, een principe schets met toelichting van het object, en “last but not least” de oefenkaarten gerelateerd aan de manschappen (4 stuks) dan wel de bevelvoerende (2 stuks).

 

Concreet: Zeven spelende ploegen, en daarmee zeven verschillende wijze van aanpak, doch de zgn. “rode draad”als basis geldend voor het plan van aanpak zat er bij alle teams goed in.

Zo ook het paraat hebben van een zgn. plan B, in geval van en zich voordoende calamiteit.

 

Één team, te benoemen de Post Diesen o.l.v. bevelvoerder de heer Jan Tak sprong hier duidelijk ver boven alle andere deelnemers uit, en verkreeg dan ook een applaus tijdens de nabespreking van de beoordelaars / de heren J. Kolsteren en M.Vissers resp. oefenleider / de heer J. Vugs en objectleider / A. Hendriks van het HV object Berkel-Enschot en de overige aanwezige. Reden temeer om dit Team Diesen nogmaals te benoemen.

Rust, discipline, kennis van materiaal en materieel, de onderlinge professionele wijze van samenwerking, het contact houden met de slachtoffers, samenwerking met de ambulancebroeders, enz. gaven hierbij de doorslag.

 

“Een lust voor het oog om te bezien” aldus de Objectleider.

 

Met dank aan een ieder die deze dag voor en achter de schermen tot een succes formule heeft doen maken.

 

Brandweer Tilburg / Parate dienst

Vrijwilligers / Post Berkel-Enschot

Hoofd Ing. A. Hendriks (Dré)

Objectleider HV-Object “de Hefbrug”

>>> Foto's